Baumit BetoFill

Санациски малтер со одлична адхезија за бетонот

Подготвен, едно-компонентен санциски малтер, ниско хроматен, без хлоридни јони, со одлична адхезија на бетон. За внатрешна и надворешна употреба, максимум дебелина на нанос 40 мм (во еден нанос).

  • Малтер за поправки на АБ конструкција

  • Висока јакост на адхезија

  • За дебелини до 40 мм

Baumit BetoFill