Baumit KlebeAnker 55

Специјална типла за бетон

Типли за лепење без додатно прицврстување на немалтерисани подоги, специјално за бетон. Длабочината на сидрење во носива подлога: ≥ 40 мм Област на примена: бетон Употреблива категорија: A Должина на типлата: 55 мм

  • Специјално за бетон

  • Специјално за новоградба

  • Брзо и прецизно изведување

Baumit KlebeAnker 55