star_border

Импресум

Баумит ДООЕЛ
Јадранска Магистрала 165
1000 Скопје
Република Македонија
Регистрација: Централен Регистар на Република Македонија Матичен број на компанијата: 6408311
Управувана од: Зоран Трошански
Даночен Бр.: MK 403030008044261
тел.: +389 2 3069-807
E-mail: info@baumit.mk

Photos: Shutterstock, fotkyfoto