star_borderПолитика за приватност Формулар за учество

Општ опис,намена,примател

Евентуалната обработка на податоците на физички лица се користи за учество и ракување со натпреварот Baumit life challenge, меѓународен архитектонски натпревар. Податоците ќе се користат исклучиво за оваа намена.

Избраната содржина на пријавите ќе биде објавена на веб страниците на Baumit beteiligungen GmbH и нејзините подружници како и на соодветните социјални мрежи и печатените медиуми. Покрај тоа, номинираната содржина ќе се пренесе на Baumit beteiligungen GmbH заради учество на меѓународен натпревар.

Покрај тоа информациите содржани во политиката за приватност се однесуваат на обезбедување на формата и работењето на веб страницата.Правна основа, отповикување и бришење

Контролорот и организаторот имаат легитимен интерес(чл.6 став 1 од ГДПР) за промотивно ефективно постапување со натпреварот. Покрај тоа, апликантот има легитимен интерес да ја зголеми својата свест за брендот и присуството на пазарот.

Бришењето на податоците се одвива,колку што е можно,веднаш по одземањето од субјектот на податоците согласно член 21 од ГДПР, доколку субјектот на податоците е физичко лице.Општи информации и права на субјектите на податоците.


Нема законска и/или договорна обврска за обработка на податоците.

Откривањето на податоците на трети страни не се случува освен ако издавањето на податоците е неопходно за утврдување,остварување или одбрана на правни побарувања пред суд или јавен орган.

Засегнатото физичко лице во секое време има право на пристап до информации дали и кои лични податоци се обработуваат. Понатаму,лицето има право на исправка,бришење и ограничување на обработката како и на преносливост на податоци. Доколку субјектот на податоците смета дека обработката на нивните лични податоци е во спротивност со законот за заштита на податоците или дека се повредени нивните права за заштита на податоците,постои можност да се жали и до надлежниот орган за супервизија.Формулар за политика за приватност "Очекување за отворање"


Општ опис, намена, примател


Обработените податоци како што е електронската пошта ќе бидат користени како информација за отварањето на процесот на гласање. Не се извршува понатамошно пренесување на обработените податоци на трети страни.

Правна основа, отповикување, и бришење

Лицето кое што се регистрира се согласува со обработката на податоците за опишаната намена (Член 6 став 1 од ГДПР).

Бришењето на податоците се врши веднаш после отповикувањето од страна на субјектот, односно после исполнување на намената.

Општи информаци и права на субјектите на податоците

Нема законска и/или договорна обврска за обработка на податоците.

Откривањето на податоците на трети страни не се случува освен ако издавањето на податоците е неопходно за утврдување, остварување или одбрана на правни побарувања пред суд или јавен орган.

Засегнатото физичко лице во секое време има право на пристап до информации дали и кои лични податоци се обработуваат. Понатаму, лицето има право на исправка, бришење и ограничување на обработката како и на преносливост на податоци. Доколку субјектот на податоците смета дека обработката на нивните лични податоци е во спротивност со законот за заштита на податоците или дека се повредени нивните права за заштита на податоците, постои можност да се жали и до надлежниот орган за супервизија.